ماجان


غلام چشـم آن ترکـم که در خواب خوش مستـی

نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو


حافظ

  • مهسا محمدی