ماجان

فرو رفت از غم عشقت دمم دم میدهی تا کی

دمــار از من برآوردی نمیگویــی برآوردم ..


  • مهسا محمدی