ماجان

فرو رفت از غم عشقت دمم دم میدهی تا کی

دمــار از من برآوردی نمیگویــی برآوردم


  • مهسا محمدی