ماجان

.

تو تا به روی من ای نور دیده در بستی

جهان دگر درِ شادی به روی من نگشاد


  • مهسا محمدی